Aktualności

Ruszył Program Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
20 sierpnia 2018

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie modelu wsparcia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Projekt opiera się na idei „case management", która zakłada ścisłą koordynację działań medycznych, psychologicznych oraz społecznych, dostosowaną do potrzeb każdego beneficjenta, zmodyfikowaną do warszawskich warunków.

Projekt będzie testowany w trzech społecznościach lokalnych – dzielnicach Warszawy: Wola, Targówek i Praga Północ. W każdej dzielnicy w realizację działań zaangażowane będą istniejące tam placówki lecznictwa psychiatrycznego, programy wsparcia, ośrodki pomocy społecznej oraz struktury samorządowe. Obecnie w Warszawie dysponujemy dość dobrze rozbudowanymi formami leczenia środowiskowego, niemedycznymi programami wsparcia społecznego, jednak sytuacja osób z zaburzeniami psychicznymi jest trudna, ponieważ brakuje koordynacji działań, przygotowywania jednej, zwartej i kompleksowej zindywidualizowanej oferty wsparcia. Osoby z zaburzeniami psychicznymi często korzystają z obecnej oferty w sposób przypadkowy, niedostatecznie planowy lub wobec braku informacji w ogóle do niego nie trafiają. Konieczne jest więc zapewnienie dostępu do regularnego indywidualnego doradztwa, które spowoduje, że korzystanie z dostępnej oferty będzie satysfakcjonujące i efektywne. Taką rolę będą pełnić nowatorskie Zespoły Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia - po 4 w każdej dzielnicy.

W skład zespołu wchodzą: Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia (funkcja wiodąca) oraz Asystent Zdrowienia (funkcja wspierająca).

Zadania Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia:

 • nawiązanie kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi,
 • zapewnianie szerokiego dostępu do informacji na temat istniejącej oferty leczenia i wsparcia,
 • opracowanie indywidualnej diagnozy potencjalnych możliwości i oczekiwań beneficjentów,
 • opracowywanie, realizacja i modyfikacje Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia,
 • monitorowania postępów i trudności w realizacji Planu,
 • zapewnianie bieżącego wsparcia i konsultacji,
 • kryzysowe interweniowanie w przypadku zaistniałych trudności,
 • współpraca z placówkami leczenia i wsparcia,
 • konsultacje dla członków rodzin,
 • aktywne wyszukiwanie osób, które powinny uzyskać pomoc.

 

Do zadań Asystentów Zdrowienia będzie należeć:

 • motywowanie beneficjentów do włączania się w przygotowywanie i realizację Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia;
 • dzielenie się doświadczeniami w zakresie: radzenia sobie z objawami, działania leków, wykorzystania placówek leczniczych i niemedycznych programów wsparcia;
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego beneficjentom w trakcie realizacji Planu;
 • konsultacje dla członków rodzin.

 

W każdej dzielnicy objętej programem Zespoły Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia będą działać w lokalnych Punktach Informacyjno- Doradczych, placówkach psychiatrycznych, ośrodkach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych. Umożliwi to łatwy dostęp beneficjentów do Doradców.

Podstawą efektywności Zespołów Doradców będzie ich doskonała orientacja w zakresie dostępnych metod wsparcia oferowanych w ramach:

 • placówek pomocy psychiatrycznej,
 • środowiskowych programów wsparcia,
 • programów aktywizacji zawodowej i wspomagania zdobycia zatrudnienia,
 • oferty dla członków rodzin,
 • oferty pomocy społecznej,
 • zdobywania lub uzupełniania edukacji,
 • programów podnoszenia kwalifikacji,
 • ruchu samopomocowego.

 

Działania w ramach Projektu w każdej dzielnicy:

 1. „Grupy weekendowe” – osoby z zaburzeniami psychicznymi będą mogły spędzać czas wolny w wartościowy sposób, korzystać z pomocy i konsultacji terapeutów prowadzących zajęcia. Kluby są bazą dla grup samopomocowych. W ramach programu planuje się wydłużenie działania istniejących  już klubów na weekendy.
 2. „Warsztaty zdrowienia” - osoby, które zaangażują się w działalność samopomocową i skorzystają z warsztatów otrzymają propozycję odbycia szkolenia „ekspert przez doświadczenie” a następnie podjęcia pracy w zespole doradców. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie grupy ekspertów przez doświadczenie pracujących jako doradcy a tym samym sukcesywne wzmacnianie ruchu samopomocowego.
 3. Grupy wsparcia dla rodzin- po dokonaniu diagnozy sytuacji rodzinnej każdego z beneficjentów zostaną zaproponowane konkretne działania. Doradcy będą dysponowali pełną i uaktualnianą listą dostępnych na terenie Warszawy ofert wsparcia dla rodzin. Na jej podstawie będą mogli oferować odpowiedni rodzaj oddziaływań.
 4. Animator dzielnicy – jego zadaniem będzie stworzenie lokalnego lobby skupiającego osoby znaczące, które mają realny wpływ na politykę społeczną prowadzoną na poziomie dzielnicy. Będzie również wspierał działania samopomocowe oraz organizował imprezy kulturalne i edukacyjne promujące zdrowie psychiczne i podnoszące świadomość społeczną na temat zaburzeń psychicznych.
 5. Streetworkerzy – mają za zadanie docierać do osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w przestrzeni publicznej.
 6. Szkolenia dla społeczności lokalnej - adresowane do osób, które stykają się z problemami osób z zaburzeniami psychicznymi lub też mogą wywierać wpływ na postawy i zachowania innych mieszkańców dzielnicy w tym zakresie: pracowników administracji, instytucji publicznych, NGO, POZ, policji, straży miejskiej, nauczycieli, duchowieństwo oraz samorząd lokalny.
 7. Spotkania z młodzieżą licealną - spotkania osób z doświadczeniem choroby psychicznej z młodzieżą licealną, prowadzone przez profesjonalistów pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 8. Doradca zawodowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - sporządzenie diagnozy zawodowej oraz indywidualnej ścieżki zdobycia zatrudnienia, pomoc w zdobyciu stażu lub pracy, utrzymywanie kontaktu z pracodawcą, sporządzenie i aktualizowanie bazy danych dot. miejsc pracy i dostępnych kursów podnoszących kwalifikacje.

Trenerzy pracy – pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

 1. Mieszkania chronione – dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Zobacz także: