Aktualności

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
7 września 2020

STREFA PARKOWANIA POWIĘKSZA SIĘ O CZĘŚĆ WOLI I PRAGI

Od poniedziałku, 7 września, warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego będzie obowiązywać na nowych obszarach na Woli i Pradze-Północ. To w sumie 7,8 tys. miejsc parkingowych i 117 ulic.

Nowa strefa na Pradze obejmie Starą i Nową Pragę bez Szmulowizny i okolic pl. Hallera. Obejmie 45 ulic o łacznej dlugości 23 km. Wyznaczonych zostało 3,1 tys. miejsc postojowych oraz ponad 200 dodatkowych miejsc dla mieszkańców z identyfikatorem B-35.

Nowa organizacja to potężne przedsięwzięcie, którego przygotowanie zajęło Zarządowi Dróg Miejskich kilka ostatnich tygodni. Wymalowane oznaczenia na jezdni to 25 tys. m kw. farby. W obu dzielnicach postawiono 1730 nowych znaków.

Celem strefy jest przede wszystkim zapewnienie możliwości parkowania mieszkańcom danego obszaru, a także prowadzenie skutecznej polityki parkingowej. Mieszkańcy strefy mogą parkować swoje auta w pobliżu domu bez opłat na podstawie wydanego abonamentu, który kosztuje 30 zł rocznie. Przyjezdni za pozostawienie auta muszą zapłacić. Ma to zniechęcać do zajmowania miejsc parkingowych na wiele godzin lub skłonić do skorzystania z komunikacji miejskiej. Dzięki temu kierowcom łatwiej będzie znaleźć miejsca parkingowe.

https://zdm.waw.pl/wp-content/uploads/2020/09/Ogolna-SPPN-800x800.png

 

Nie tylko strefa

Również 7 września zaczyna obowiązywać podwyższona kara dla kierowców, którzy nie zapłacili za parkowanie. Zamiast dotychczasowych 50 zł parkowanie na gapę będzie kosztować 250 zł lub 170 zł, jeśli kara zostanie opłacona w ciągu tygodnia.

– Na mój wniosek radni podnieśli  stawkę do poziomu bliskiego maksymalnemu dopuszczalnemu przez ustawę, aby ograniczyć takie zachowania do minimum. Nie może być tak, że kara za brak opłaty parkingowej jest kilkukrotnie niższa niż kara za brak biletu w komunikacji miejskiej – mówi Rafał Trzaskowski.

Uszczelniamy system, poprawiamy bezpieczeństwo i porządkujemy ulice 

Nowa strefa przyniesie zmiany nie tylko dla kierowców. Uporządkowanie parkowania i częściowe lub całkowite przeniesienie parkowania z chodników na jezdnie to więcej miejsca dla pieszych. W sumie 24 ulice na Woli i Pradze stały się ulicami jednokierunkowymi – to jeden z elementów uspokojenia ruchu. A w ciągu najbliższych miesięcy na wolskich i praskich ulicach pojawią się też wyspy chroniące przejścia dla pieszych i słupki w miejscach, gdzie kierowcy parkują nielegalnie. W niektórych miejscach pojawi się nowa zieleń.

Wydawanie abonamentów

 

 

Abonament mieszkańca uprawnia do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i może go otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

·         jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN),

·         jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

·          

Uwaga! Mieszkańcy Woli i Pragi-Północ, posiadający już abonament mieszkańca, mogą dodatkowo uzyskać identyfikator B-35, który upoważnia do postoju w „strefach mieszkańca” na terenie SPPN.

Sprawy związane z abonamentem mieszkańca załatwiane są w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

 

Niezbędne dokumenty

Wnioskując o wydanie abonamentu, należy przedstawić:

1.    dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

2.    potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydane przez właściwy organ;

3.    dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament;

4.    odpłatną umowę cywilnoprawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami) – w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. Umowa musi dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarta przez osobę występującą o wydanie abonamentu;

5.    inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Podstawa prawna: §5 ust. 7 Załącznika nr 2 do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Na podstawie tych dokumentów pracownik Punktu Obsługi Pasażera  ZTM wypełnia wniosek w systemie obsługi SPPN, drukuje go i przedkłada do podpisu osoby ubiegającej się o abonament.

Uwaga: przedłożenie prawa jazdy nie jest wymagane.

 

Płata abonamentowa

Opłata abonamentowa za parkowanie pojazdu wynosi 30 zł rocznie – płatne przy wydaniu abonamentu mieszkańca (gotówką lub kartą płatniczą).

Zasięg abonamentu

Rejon obowiązywania abonamentu wyznaczamy, wybierając do 8 parkomatów w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Postój pojazdu może mieć miejsce w odległości nie większej niż 100 metrów od parkomatów objętych abonamentem, w okresie jego ważności.

Abonament wydaje się maksymalnie na rok. Każdemu mieszkańcowi SPPN wydawany jest tylko jeden abonament, wyłącznie na jeden samochód.