Komunikaty

9 marca 2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17/PrPn/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UD-VII-WAB.6733.24.2016.MMO                                                                                                                Warszawa, 09.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ) oraz w związku z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1438) oraz §17 Uchwały Nr XLVI/1422/2008 z 18.12.2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.  st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Nr 17/Pr.Pn./2017, w dniu 08.03.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Stalowej 50, 54 w Warszawie na działkach o nr ew. 78/1, 1/2 w obrębie 4-13-01, 1, 80/3, 80/1, 31, 73, 26/3, 26/5 w obrębie 4-13-05, 22/3, 17, 22/2, 14/1 w obrębie 4-13-02, oraz 1/1, 3/1 w obrębie 4-13-03.

 

Pouczenie:

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14-dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa).

Odwołania od decyzji należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Praga Północ, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy od pn. do pt. 8:00 – 16:00.