Komunikaty

30 marca 2017
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i/lub socjoterapeutycznej.

Pliki do pobrania: