Komunikaty

31 marca 2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UD-VII-WAB.6733.4.2017.RKL

UD-VII-WAB.6733.4.2017.RKL                                                                                                                    Warszawa, 31.03.2017r.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.

Na podstawie art. 61 §1 Ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz w związku z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1438) oraz §17 Uchwały Nr XLVI/1422/2008 z 18.12.2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.  st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Tomasza Mach, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku publicznej przychodni, na dz. o nr ew. 96w obr. 4-14-04, przy ul. Otwockiej 1, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Pouczenie:

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10 k.p.a., można zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 pok. 517. (tel. +48 22 4437934).

Przyjęcia interesantów w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy od pn. do pt. 8:00 – 16:00.