Komunikaty

13 kwietnia 2017
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.02.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zmieniającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej: odcinek „A” ul. Zamoyskiego -                        ul. Tysiąclecia (etap I - odcinek od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej).”

Działki usytuowania obiektu: (inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. st. Warszawy):

Numery ewidencyjne działek zlokalizowanych poza granicami projektowanego pasa drogowego, niezbędne dla przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i dróg innej kategorii:

Przed nawiasem dotychczasowy nr ew. działki, w nawiasach - numery działek po podziale pozostające przy dotychczasowym właścicielu nie wchodzące w pas drogowy, dla których zostanie określone ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości:

-    Dzielnica Praga Północ - obręb 4-15-06: dz. nr ewid.: 94 (94/2); 95;

-    Dzielnica Praga Północ - obręb 4-15-08: dz. nr ewid.: 13.

Jednocześnie, na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że w związku z postanowieniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa        znak: DLI.III.6621.97.2016.PK.3 z dnia 25 listopada 2016 r. uchylającym w całości zaskarżone postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 354/11/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. znak:WI-II.7820.2.9.2015.LO odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia obowiązku rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego nieprzewidzianego do dalszego użytkowania zlokalizowanego na działce o nr ew. 94/2 z obrębu 4-15-06 tj. w części obiektu poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi Trasy Świętokrzyskiej, w dniu 10.03.2017 r., Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 88/11/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w części dotyczącej rozbiórki obiektu budowlanego nieprzewidzianego do dalszego użytkowania na projektowanej działce o nr ew. 94/2 (powstałej z podziału działki o nr ew. 94) w ramach ww, inwestycji.

Pliki do pobrania: