Komunikaty

3 października 2017
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 59/PrPn/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UD-VII-WAB.6733.13.2017.RKL                                                                                                              Warszawa, 03.10.2017r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1073 ), w związku z art. 11 ust. 3 Ustawy z 15.03.2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t. j. Dz.U. 2015 poz. 1438) oraz § 17 Uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z 18.12.2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.), zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 r. (t. j. Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., z dnia 28.07.2017r.

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy
zawiadamia

o wydaniu Decyzji Nr 59/ PrPn / 2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowej miejskiej stacji dwutransformatorowej 18/0,4 kV, na dz. o nr ew. 9/2w obr. 4-13-03, przy ul. Szwedzkiejw dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Zainteresowanym stronom służy prawo do zapoznania się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 (tel. +48224437934, pok. nr 517).

Przyjęcia interesantów w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00.

Pouczenie:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa)

Odwołania od decyzji należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Praga-Północ, 03-708 Warszawa ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15.