Komunikaty

7 lutego 2019
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania z dnia 23 stycznia 2019 roku.

Warszawa, 23 stycznia 2019 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-II.7840.7.91.2018.BG1

                                                                     OBWIESZCZENIE

                                                                o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 9ac ust. 1 i la ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) - dalej jako utk, informuję że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

„Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej linii E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I, odcinek II Targówek - Michałów - Warszawa Wschodnia Towarowa (WWT), w ramach projektu pn.: „Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki (etap I)” wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego” dotyczącego projektu cząstkowego nr 3 „zwiększenie przepustowości linii obwodowej” w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy:

•         linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny w km 6,572 - 8,422,

•         linii kolejowej nr 502 Warszawa Michałów - Warszawa Wschodnia Towarowa w km 0,096- 1,366,

•         linii kolejowej nr 501 Warszawa Jagiellonka - Warszawa Targówek w km 1,154 - 1,641”.

Planowane roboty budowlane będą realizowane na nieruchomościach w Mieście Stołecznym Warszawie wskazanych poniżej: w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Północ:

w obrębie ewidencyjnym 4-14-01 na działkach ewidencyjnych: nr 62/2 i nr 2/1 w obrębie ewidencyjnym 4-13-02 na działce ewidencyjnej nr 2, w obrębie ewidencyjnym 4-11-25 na działce ewidencyjnej nr 1/3, w obrębie ewidencyjnym 4-13-03 na działkach ewidencyjnych: nr 14/1 i nr 14/2, w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Południe

w obrębie ewidencyjnym 3-02-03 na działce ewidencyjnej nr 1/10.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidywane jest nieodpłatne zajęcie na czas realizacji inwestycji, ze względu na konieczność przejścia przez tereny dróg publicznych, następujących nieruchomości w Mieście Stołecznym Warszawie: w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Północ:

w obrębie ewidencyjnym 4-14-01 działek ewidencyjnych: nr 1/2, nr 1/1 i nr 39, w obrębie ewidencyjnym 4-13-03 działki ewidencyjnej nr 12/2.

Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę, informuję, iż w dniu 23 stycznia 2018 r., tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym należy wskazać, iż do terminów określonych w przepisach dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nie wlicza się terminów, przewidzianych w przepisach prawa, dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, zgodnie z przepisami art. 35 § 5

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) - dalej jako k.p.a

Akta sprawy, zgodnie z przepisami art. 10 § 1 k.p.a., który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 (POK), gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski, w przedmiotowej sprawie, do czasu wydania rozstrzygnięcia. Przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 13-16, środy i piątki godz. 8-12.

Zgodnie z przepisami art. 9ac ust. 1 i lautk wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej wnioskodawcy a pozostałe strony zawiadamia o wszczęciu tego postępowania w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach dzielnic właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych dzielnic oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Przedmiotowe obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 7 lutego 2019 r.

W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a.


 

 
Pliki do pobrania: