Komunikaty

2 września 2019
Realizacja zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Praga-Północ przez MPWiK
Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Praga Północ
(na dzień 31 lipca 2019 roku)
          Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 6 inwestycji dla Dzielnicy Praga Północ. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

          Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane. 
I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok
  A.    Zadania zrealizowane:
  B.     Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:
1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Targowejodc. G-J, Dn 300 L 234 m wraz z odwodnieniem magistrali Dn 150 L 16,5 m oraz wykonanie punktów pomiaru natężenia przepływu i ciśnienia wody nr 165, 164. Termin realizacji: 30.09.2019 r. 
2. Przebudowa magistrali wodociągowej na Moście Kolejowym Gdańskimodc. Wybrzeże Gdyńskie (ZL 4031) - Wybrzeże Helskie (ZL 4034) Dn 400 L ca 500 m. Inwestycja realizowana w porozumieniu Polskimi Kolejami Państwowymi (PKP). Termin realizacji: 07.08.2019 r.
  C.    Zadanie na etapie postępowania przetargowego– wybór  wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):
1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Okrzeiodc. Panieńska - HP 43558, Panieńskiejodc. Okrzei - wysokość działki nr 76, Kłopotowskiegoodc. Wybrzeże Szczecińskie - wysokość działki nr 24 Dn 100/150 L 175,5 m. Inwestycja realizowana w porozumieniu z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID). Data otwarcia ofert: 01.10.2018 r. Planowany termin realizacji: 2020 rok. ZMID podjął decyzje o unieważnieniu postępowania przetargowego i podjęciu nowego. Ustalane są warunki nowego przetargu.
  D.    Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:
1. Przebudowa wodociągu ul. Korsakaodc. Ząbkowska - ZL 7847 wraz z przebudową przyłączy wodociągowych Dn 100 L ca 157 m. Planowany termin realizacji: 15.12.2019 r.
II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Targowejw rejonie ul. Kijowskiej (część Trasy Świętokrzyskiej) z Dn 400 na Dn 300 L ca 372 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Okrzeiodc. Targowa - Okrzei HP 820, Dn 150 L ca 621 m, w ul. Jagiellońskiejodc. Okrzei - HP 54781, Dn 150 L ca 192 m, w ul. Kępnejodc. Jagiellońska - Targowa HP 51750, Dn 100 L ca 165 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kijowskiejodc. HP 14859 - Kijowska 10/12, Kijowska 14, Dn 150 L ca 150 m.