Komunikaty

6 kwietnia 2021
Konkurs ofert na 3-letnią dzierżawę gruntu przy Al. Solidarności 55

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy ogłasza pisemny konkurs ofert na dzierżawę części nieruchomości o pow. 138 m² położonej przy Al. Solidarności 55 w Warszawie uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA3M/00330864/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 61 z obrębu 4-15-04, objętej wykazem nr 6/2021, na okres 3 lat z przeznaczeniem pod działalność usługowo-handlową wraz z terenem do obsługi (94 m² gruntu zabudowanego budynkiem handlowo usługowym i 44 m² gruntu niezabudowanego – do obsługi, w tym 30 m² werandy i 14m² terenu towarzyszącego prowadzonej działalności) i zaprasza do złożenia pisemnej oferty.

1. Warunki konkursu oraz szczegółowy opis nieruchomości zawarte są w „Regulaminie Pisemnego Konkursu Ofert na dzierżawę gruntu na okres 3 lat nieruchomości w Al. Solidarności 55” (dalej Regulamin). Regulamin można otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

2. Nieruchomość objętą niniejszym konkursem można oglądać od 06.04.21 r. do 20.04.21 r. w godzinach 9.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel.(22) 433-80-96 lub 443-80-95

3. Oferty na dzierżawę gruntu należy złożyć w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15 w Wydziale Obsługi Mieszkańców do dnia 22.04.2021 r. do godz. 16.00. Oferty niespełniające wymogów konkursu nie będą rozpatrywane.

 

Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Za ważną uznaje się ofertę złożoną na ww. formularzu wraz z załącznikami, określonymi w Regulaminie. Oferent może wypełnić druk ręcznie /czytelnie/ lub korzystając z komputera.Zmiana treści wzoru oferty na dzierżawę gruntu bądź nie dołączenie wymaganych dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

1.Wywoławcze stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego wynoszą: 27,66 zł netto za 1m² gruntu pod pawilonem handlowo-usługowym o pow. 94 m², 19,14 zł netto za 1m² gruntu niezabudowanego o pow. 30 m² (weranda) i 4,22 zł netto za 1m² terenu towarzyszącego o pow. 14 m². Czynsz będzie powiększony o należny podatek VAT.

2.Wadium wynosi 4000 zł. Wadium należy wpłacić do 22.04.2021 r.

Wadium należy wnieść przelewem na depozytowy rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 65 1030 1508 0000 0005 5002 6147

Za datę wpłaty uznaje się datę uznania na rachunku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.

1.Wypełnioną i podpisaną przez uprawnione osoby ofertę (wypełniony druk oferty wraz z załączonymi dokumentami) należy złożyć w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie należy umieścić napis:

„OFERTA – DZIERŻAWA GRUNTU STANOWIĄCEGO CZ. DZIAŁKI EWID. NR 61 W OBRĘBIE 4-15-04” i NAZWĘ OFERENTA.

2.W związku ze stanem pandemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rezygnuje się z przeprowadzenia części jawnej konkursu.

3.Przewodniczący Komisji przekaże uczestnikom Konkursu informację o rozstrzygnięciu Konkursu w formie pisemnej oraz wywiesi ją na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) http://eto.um.warszawa.pl w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zamknięcia postępowania konkursowego.

4.W terminie 3 dni od daty wywieszenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu, uczestnik konkursu może wnieść do Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

 

5.Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze pisemnego konkursu ofert oraz unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Praga-Północ tel.: (22) 443 80 96, 443 80 95