Wydziały

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WAG
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 416
tel.: (+48) 22 44 37 920
fax: (+48) 22 44 38 170

Naczelnik
Graszka Krzysztof
tel.: (+48) 22 443 79 20
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem obiektami Urzędu Dzielnicy, a także z administrowaniem lokalami, w których mieszczą się komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy, delegatury i filia archiwum zakładowego Urzędu;
 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział;
 3. zapewnienie zaopatrzenia;
 4. zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej;
 5. zapewnienie obsługi technicznej;
 6. zapewnienie obsługi transportowej we współpracy z biurem właściwym w sprawach obsługi transportowej, w zakresie określonym w regulaminie obsługi transportowej Urzędu m.st. Warszawy oraz użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych w celach służbowych;
 7. zapewnienie ochrony osób i mienia w budynkach i lokalach użytkowanych przez Urząd Dzielnicy, w tym poprzez m.in.:
 8. opracowywanie dokumentacji ochrony obiektów Urzędu Dzielnicy pod nadzorem biura właściwego w sprawach ochrony osób i mienia,
 9. nadzór nad stosowaniem zasad dostępu do pomieszczeń w Urzędzie Dzielnicy,
 10. budowę, rozbudowę oraz serwis systemów zabezpieczenia technicznego w ramach wykonywanych zadań pod nadzorem biura właściwego w sprawach ochrony osób i mienia,
 11. zakup plomb i innych środków zabezpieczenia,
 12. współpracę z biurem właściwym w sprawach ochrony osób i mienia w zakresie zapewnienia ochrony fizycznej siedzib Urzędu Dzielnicy, delegatur oraz filii archiwum zakładowego Urzędu,
 13. zapewnienie organizacyjnej i technicznej ochrony przeciwpożarowej.

 

W skład Wydziału wchodzą:

 • Referat Gospodarczy i Techniczny,
 • Referat Zaopatrzenia, Ewidencji i Budżetu.