Wydziały

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 512, 513, 515, 516, 517, 522
tel.: (+48) 22 443 79 29
fax: (+48) 22 44 38 171

Naczelnik
Renata Burczyńska
tel.: (+48) 44 37 928
Zakres działań:

Podstawowy zakres działania Wydziału

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należy prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawo budowlane, o własności lokali, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, podejmowanie czynności w trybie Art. 57 Ustawy o transporcie kolejowym oraz dla inwestycji nie zastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

  • przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, lokalizacji drogi publicznej;
  • przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • przygotowywanie informacji i opinii urbanistycznych;
  • przygotowywanie i wydawanie decyzji budowlanych;
  • wydawanie zaświadczeń, w tym o samodzielności lokali.

Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa przyjmują interesantów w poniedziałki i czwartki w godzinach 8:00-16:00. 

Składanie wniosków i podań codziennie w Wydziale Obsługi Mieszkańców.