Wydziały

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WBK
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 333
tel.: (+48) 22 443 81 01
fax: (+48) 22 44 38 172

Główny Księgowy
Joanna Bywalska
tel.: (+48) 22 443 8101
pokój: 333
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Praga-Północ należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy;
 2. naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych;
 3. naliczanie i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. prowadzenie wstępnej windykacji należności m.st. Warszawy;
 5. opracowywanie projektów załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej
  m.st. Warszawy;
 6. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 7. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy;
 8. udzielanie kontrasygnaty na podstawie upoważnień Skarbnika oraz oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 9. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 10. przygotowanie dokumentów w zakresie umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych
  na podstawie przepisów uchwały nr LXXXIX/2643/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 5645, z późn. zm.);
 11. udostępnianie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
  do informacji publicznej;
 12. obsługa Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych dzielnicy w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe, w szczególności zabezpieczenie płynności finansowej – wprowadzanie danych do aplikacji „Płynność finansowa”,
  tj. harmonogramu planowanych dochodów i wydatków oraz bieżąca aktualizacja zapotrzebowań na środki finansowe na realizację wydatków.

Kasy Urzędu Dzielnicy

 • Sala Wydziału Obsługi Mieszkańców – st. 11 / 12
 • tel. 22 44 38 102 / 103

W skład Wydziału wchodzą:

 • Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz,
 • Referat Finansowo-Księgowy,
 • Referat Księgowości Dochodów Niepodatkowych,
 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
 • Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi,
 • Jednoosobowe stanowisko Pracy ds. Księgowości Budżetowej,
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej.