Wydziały

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 317
tel.: (+48) 22 443 79 48
fax: (+48) 22 443 81 75

Naczelnik
Jadwiga Włodarczyk
tel.: (+48) 22 443 79 45
pokój: 317
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Praga-Północ należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
  m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy:
 2. prowadzenie spraw z zakresu zbywania lokali mieszkalnych i garaży na rzecz najemców;
 3. prowadzenie spraw w zakresie nabywania i zbywania lokali mieszkalnych
  i użytkowych, położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić lub wchodzą
  w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, a także nabywanie budynków wraz
  z prawami do gruntów położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy;
 4. prowadzenie spraw z zakresu nabywania w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości oraz innych praw związanych z nieruchomościami, w tym prawa użytkowania wieczystego i praw rzeczowych ograniczonych, przeznaczonych na cele inwestycyjne o zasięgu dzielnicowym;
 5. określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat rocznych
  z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; 
 6. udzielanie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 7. prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, 
 8. prowadzenie spraw z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej;
 9. prowadzenie postępowań o windykację należności m.st. Warszawy w zakresie powierzonych zadań;
 10. nabywanie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 11. przygotowywanie dla Prezydenta informacji o zgłoszonych roszczeniach i wydanych decyzjach w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;