Wydziały

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 317
tel.: (+48) 22 443 79 48
fax: (+48) 22 443 81 75

Naczelnik
Jadwiga Włodarczyk
tel.: (+48) 22 443 79 45
pokój: 317
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy należy w szczególności:

 1. przygotowywanie dokumentów w celu określenia lub zmiany stawki procentowej oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 73, 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.);
 2. przygotowywanie dokumentów w celu ustalenia innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 3. przygotowywanie dokumentów w celu udzielenia 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 4. składanie wniosków do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.);
 5. prowadzenie spraw w zakresie zabezpieczania wierzytelności m.st. Warszawy poprzez ustanawianie hipotek na nieruchomościach dłużnika, w związku z dokonywaniem czynności prawnych w sprawach przekazanych do wykonywania Dzielnicy - w trybie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece;
 6. prowadzenie spraw z zakresu występowania o zwrot bonifikat udzielanych przy zbywaniu nieruchomości w trybie art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie zadań przekazanych Dzielnicy;
 7. przygotowywanie dokumentów w celu wyrażania zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) dla nieruchomości m.st. Warszawy;
 8. wykonywanie czynności z zakresu kontroli wykonywania umów użytkowania wieczystego, prowadzenie postępowań umożliwiających podjęcie przez Prezydenta m.st. Warszawy czynności zmierzających do przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości, wyznaczenia terminów dodatkowych, ustalenia opłaty dodatkowej oraz rozwiązania umów użytkowania wieczystego;
 9. prowadzenie spraw z zakresu ujednolicenia okresu trwania użytkowania wieczystego;
 10. przygotowywanie projektów opinii o terenach będących przedmiotem wniosków składanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego - na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.);
 11. udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, uwzględniającym w szczególności udostępnianie tych nieruchomości w sprawny sposób;
 12. w zakresie mienia przekazanego zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy: prowadzenie spraw z zakresu zawierania, zmiany i rozwiązywania umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność m.st. Warszawy o powierzchni do 1.000 m2, zgodnie z zasadami określonymi w tych zarządzeniach, z wyłączeniem:
  a) służących realizacji zadań ogólnomiejskich,
  b) położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy,
  c) pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, innych niż jednostki organizacyjne o znaczeniu dzielnicowym;
 13. wykonywanie zadań związanych z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;
 14. prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomością;
 15. prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu;
 16. przygotowywanie i kierowanie odpowiednich wniosków dotyczących dokonania wpisów na rzecz m. st. Warszawy w księgach wieczystych i w katastrze nieruchomości;
 17. ustalanie stanu prawnego nieruchomości;
 18. sprzedaż lokali na rzecz najemców;
 19. współpraca z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ oraz innymi jednostkami w zakresie wykonywanych zadań;
 20. planowanie budżetu na zadania i jego realizacja zgodnie z kompetencjami;
 21. prowadzenie spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, w tym do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r.,poz. 83 j.t.).