Wydziały

Wydział Infrastruktury i Remontów dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WIR
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 536
tel.: (+48) 22 443 80 06

Naczelnik
Agnieszka Zawistowska
tel.: +48 22 443 80 05
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury i Remontów dla Dzielnicy Praga-Północ należy w szczególności:

  1. prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie inwestycji drogowych;
  2. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1085 r. o drogach publicznych;
  3. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  4. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych,
  5.  uzgadnianie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego,
  6. prowadzenie spraw związanych z budową i przebudową na obszarze Dzielnicy parkingów, chodników i ścieżek rowerowych wraz z ich oznakowaniem, z wyłączeniem budowy i przebudowy ww. obiektów na terenie placów zabaw i parków;
  7. opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie dróg gminnych;
  8. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem rozwoju infrastruktury drogowej.