Wydziały

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WOŚ
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: lok.6 (klatka boczna)
tel.: (+48) 22 44 37 970, 22 44 37 971, 22 44 37 972
fax: (+48) 22 44 38 181

Naczelnik
Piotr Banaszkiewicz
tel.: (+48) 22 443 79 71
Zakres działań:
Zadania z zakresu zapisów ustawy o ochronie przyrody
  • wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
  • wymierzanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwoleń, zniszczenie terenów zieleni, zniszczenie drzew i krzewów przez niewłaściwe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych
Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
  • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
  • przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia
  • udzielanie informacji o środowisku

Zadania z zakresu gospodarki odpadami

  • wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

Zadania z zakresu ochrony zwierząt i gospodarki łowieckiej

  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  • wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych oraz ich mieszańców

Założenia programowe dotyczące modernizacji zieleni na terenie Dzielnicy Praga-Północ w latach 2015-2018