Wydziały

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WOŚ
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: lok.6 (klatka boczna)
tel.: (+48) 22 44 37 971, 22 44 37 972, 22 44 37 973
fax: (+48) 22 44 38 181

Naczelnik
Piotr Banaszkiewicz
tel.: (+48) 22 443 79 71
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Północ należy w szczególności:

 1. sprawy dotyczące zieleni, wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych i opracowywanie projektów decyzji w sprawach wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niewpisanej do rejestru zabytków, w tym ustalanie wysokości, naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz ich odprowadzanie na rachunek dochodów m.st. Warszawy, odraczanie terminu uiszczenia opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz umarzanie należności z tego tytułu oraz przeliczanie naliczonych opłat w związku z art. 83a ust. 1 oraz art. 84 ust. 2-5 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i opracowywanie projektów decyzji w sprawach rozkładania na raty i przesuwanie terminu płatności opłat za usunięcie drzew lub krzewów – w związku z art. 87 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych i opracowywanie projektów decyzji w sprawach:
  • usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
  • usunięcia drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,
  • zniszczenia drzewa lub krzewu,
  • uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa, w tym w sprawach wymierzania administracyjnych kar pieniężnych, odraczania terminów ich płatności, umarzania oraz rozkładania kar na raty, w związku z art. 88 ust. 1, 4-6 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 5. sprawy zwierząt, wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm.) w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy,
 6. sprawy z zakresu gospodarowania wodami i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.), w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy,
 7. sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.