Wydziały

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WOW
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 505
tel.: (+48) 22 443 79 76
fax: (+48) 22 44 38 182

Naczelnik
Włodzimierz Siess
tel.: (+48) 22 443 79 76
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy należy wykonywanie zadań z zakresu oświaty i wychowania w stosunku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, między innymi w pracownie internetowe i centralne biblioteki multimedialne;
 2. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół oraz prowadzeniem inwestycji;
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego;
 4. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań o charakterze lokalnym;
 5. prowadzenie spraw kadrowych Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym przygotowywanie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych;
 6. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza Dzielnicy dla nauczycieli i Dyrektorów szkół, których utrzymanie powierzono Dzielnicy, wnioskowanie o przyznanie nagrody Prezydenta m. st. Warszawy, nagrody Kuratora Oświaty, nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli;
 8. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów;
 10. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli;
 11. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową oraz udziałem uczniów, nauczycieli oraz szkół w programach międzynarodowych,
 12. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych;
 13. prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych;
 14. prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Do zadań związanych z nadzorowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych należy w szczególności:

 1. współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w tworzeniu strategii rozwoju oświaty w Dzielnicy i realizowaniu polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową m. st. Warszawy;
 2. inicjowanie działań w zakresie poprawy jakości pracy nadzorowanych przez Wydział przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością prowadzonych przez Wydział: przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi oraz poradni psychologiczno - pedagogicznych, ogrodu jordanowskiego;
 4. wspomaganie, doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych nadzorowanych przez Wydział;
 5. prowadzenie działań związanych z wychowaniem, opieką socjalną, zdrowotną, bezpieczeństwem oraz profilaktyką i resocjalizacją;
 6. prowadzenie zagadnień dotyczących organizacji i przebiegu procesu kształcenia, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych podległych Wydziałowi;
 7. organizowanie lokalnych i ogólnomiejskich imprez oświatowych i konkursów we współpracy z Biurem Edukacji, Wydziałem Kultury dla Dzielnicy oraz Wydziałem Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy;
 8. tworzenie w nadzorowanych przez Wydział przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych warunków organizacyjnych, w tym bazowych i finansowych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego oraz innych zadań statutowych;
 9. współudział w kształtowaniu sieci przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nadzorowanych przez Wydział;
 10. nadzorowanie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 11. prowadzenie spraw kadrowych Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli z zastrzeżeniem spraw należących do zakresu działania Biura Edukacji;
 12. pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz danych dotyczących pracy i funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Dzielnicy;
 13. opracowywanie raportów, sprawozdań, prowadzenie analiz i symulacji, formułowanie wniosków w zakresie różnych aspektów edukacyjnych, organizacyjnych, bazowych i finansowych nadzorowanych przez Wydział przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 14. realizacja innych zadań wynikających z ustaw, przepisów szczegółowych oraz upoważnień udzielonych przez Prezydenta m. st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy.