Wydziały

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WSR
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 521, 520, 523
tel.: (+48) 22 443 80 41, 443 80 44, 443 81 39, 443 80 46
fax: (+48) 22 443 81 84

Naczelnik
Adam Kuszkowski
tel.: (+48) 22 443 80 41
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy należy w szczególności:

  1. podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
  2. współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji zadań Wydziału;
  3. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;
  4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań Dzielnicy w zakresie sportu i rekreacji;
  5. współpraca z ośrodkiem sportu i rekreacji w zakresie realizacji zadań Dzielnicy;
  6. organizowanie  i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;
  7. tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;
  8. współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;
  9. tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych.