Wydziały

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 204
tel.: (+48) 22 443 80 25, (+48) 22 443 81 61
fax: (+48) 22 443 81 85

Naczelnik
Bożena Polak
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy należy w szczególności:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), prowadzącymi działania na terenie Dzielnicy w zakresie spraw społecznych, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 2. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, a w tym:
  • wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetowych w rozdziale 85154, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
  • obsługa techniczna i administracyjna Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
  • współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
  • opracowywanie i realizacja lokalnego programu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy;
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228);
 5. inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej.