Wydziały

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WZP
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 531
tel.: (+48) 22 443 80 47
fax: (+48) 22 44 38 186

Naczelnik
Bełdowska Katarzyna
tel.: (+48) 22 443 80 50
pokój: 531
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy należy w szczególności:

  1. zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy;
  2. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
  3. przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy;
  4. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi w Urzędzie Dzielnicy zamówieniami publicznymi;
  5. współpraca z gospodarstwami pomocniczymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w Dzielnicy w zakresie udzielania zamówień publicznych;
  6. wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawa;
  7. opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
  8. przedstawianie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy dla Zarządu Dzielnicy oraz Biura Zamówień Publicznych.