Wydziały

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WZP
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 531
tel.: (+48) 22 443 80 47
fax: (+48) 22 44 38 186

Naczelnik
Bełdowska Katarzyna
tel.: (+48) 22 443 80 50
pokój: 531
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Północ należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowywaniem
  i przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy;
 2. nadzór nad zgodnością formalno-prawną czynności i dokumentów przygotowywanych w toku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz zarządzeniami Prezydenta;
 3. udział w pracach komisji przetargowych powołanych w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich obsługa organizacyjno-techniczna;
 4. obsługa organizacyjno-techniczna sądów konkursowych powołanych w celu przeprowadzenia konkursów;
 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w sprawach zamówień publicznych;
 6. reprezentowanie Miasta Stołecznego Warszawy w sprawach związanych
  z wnoszeniem środków ochrony prawnej w zakresie zamówień publicznych przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy;
 7. współpraca z Biurem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Zamówień Publicznych
  w związku z udzielanymi zamówieniami publicznymi w Urzędzie Dzielnicy;
 8. współpraca z jednostkami organizacyjnymi dzielnicy w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 9. sporządzanie rocznych planów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro oraz rocznych planów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie zestawień przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy;
 10. sporządzanie sprawozdań i raportów na temat konkursów i udzielonych zamówień publicznych;
 11. prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych o wartości powyżej 30 000 euro
  w Urzędzie Dzielnicy;
 12. prowadzenie Centralnego Rejestru zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Urzędzie Dzielnicy;
 13. udostępnianie informacji  publicznej w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i konkursów na wniosek;
 14. opiniowanie procedur udzielania zamówień publicznych, udzielanych na podstawie wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Dzielnicy;
 15. zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy ogłoszeń w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz konkursów, prowadzonych
  z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 16. nadzór nad procesem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy.