Delegatury

Delegatura Biura Organizacji Urzędu
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 112
tel.: (+48) 22 443 80 90, 510-206-454

Inspektor
Tadeusz Konarski
tel.: (+48) 22 443 80 90
Zakres działań:

Do zakresu działania Delegatury Biura Organizacji Urzędu należy w szczególności:

1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, współpraca w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz bieżąca kontrola realizacji umów na ochronę osób
i mienia - w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;

2. koordynacja przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;

3. współpraca w zakresie budowy, rozbudowy i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego
oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;

4. zaznajamianie pracowników wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy z przepisami przeciwpożarowymi;

5. współpraca przy planowaniu i przeprowadzaniu próbnych ewakuacji w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;

6. szkolenia pracowników wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy i nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;

7. wykonywanie zadań Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy

8. nadawanie, zmienianie, anulowanie i archiwizowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;

9. współdziałanie w zakresie wykonywanych obowiązków z pracownikami Urzędu m.st. Warszawy;

10. zachowanie tajemnicy informacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

11. dbałość o powierzone mienie i dobro Urzędu m.st. Warszawy;

12. inne obowiązki oraz zadania powierzone przez przełożonego, nie ujęte w powyższym zakresie,
a wynikające ze specyfiki pracy.