Kolej na Pragę

Celem głównym projektu jest aktywizacja obywatelska i zwiększenie udziału w życiu publicznym (partycypacji) młodzieży (ok. 450 os.) ze zdegradowanego społecznie i kulturowo obszaru warszawskiej Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka w zakresie prowadzonych w tych dzielnicach działań związanych z rewitalizacją lokalnego dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków Pragi). Projekt jest kontynuacją realizowanego w 2014 r. w ramach PO FIO projektu „Praga w naszych rękach!” – jest także jego rozszerzeniem o dwie kolejne dzielnice praskie: Targówek i Pragę-Południe (w 2014 r. projekt skierowany był tylko do młodzieży z Pragi-Północ).

Projekt „Kolej na Pragę!” przewiduje realizację wielokierunkowego programu, na który złożą się m.in. warsztaty terenowe w obrębie zdegradowanych obszarów/obiektów dzielnicy oraz warsztaty z opracowywania projektów rewitalizacji/adaptacji zdegradowanych obszarów/opuszczonych obiektów, w efekcie których powstaną autorskie młodzieżowe projekty rewitalizacji dla zabytków Pragi, zaprezentowane podczas konsultacji społecznych w ww. trzech dzielnicach praskich, wydane w wersji elektronicznej na DVD oraz upowszechnione w Internecie, a także rozbudowany zostanie portal internetowy utworzony w poprzedniej edycji projektu (o nowy panel: „Kolej na Pragę!”). Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu, jakim jest dotychczasowy brak zaangażowania młodzieży z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy w sprawy publiczne Pragi, wynikający po części ze zdiagnozowanych u praskiej młodzieży barier (vide III.2). Projekt jest jednocześnie odpowiedzią na wyrażone przez młodzież (badania ankietyzacyjne Hereditas, styczeń 2014 r. oraz grudzień 2014 r., szczegóły vide III.2) zainteresowanie młodzieży 13-18 l. z Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka włączeniem się w rewitalizację Pragi poprzez opracowanie własnych koncepcji rewitalizacji wybranych zdegradowanych miejsc/obiektów z terenu dzielnicy.

W wyniku realizacji projektu zakłada się m.in. uzyskanie trwałej zmiany w świadomości praskiej młodzieży w zakresie partycypacji w życiu publicznym dzielnicy, w tym przede wszystkim w prowadzonych na Pradze od końca lat 90. działaniach rewitalizacyjnych, podejmowania przez młodzież samodzielnych inicjatyw obywatelskich służących rozwojowi lokalnego środowiska, w którym młodzi ludzie mieszkają, uczą się i spędzają wolny czas, i włączania się w prowadzone na Pradze konsultacje społeczne. Zakładamy, że zaproponowane w projekcie formuły będą stanowiły punkt wyjścia i inspirację do inicjowania przez młodzież działań obywatelskich w zakresie opieki nad lokalnym dziedzictwem i poprawą oblicza zdegradowanej Pragi. Działania projektu, jako alternatywna forma spędzania czasu, będą jednocześnie szansą na zmniejszenie problemów społ. i przeciwdziałanie patologiom wśród praskiej młodzieży, a poprzez wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej (kontakt z historycznymi obiektami Pragi) wśród najmłodszych posłużą także poszanowaniu zabytków Pragi teraz i w przyszłości.