Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Pragi-Północ powstała 27 kwietnia 2009 r. Inicjatorami powstania były organizacje pozarządowe działające na terenie dzielnicy w tym: Stowarzyszenie Ulicy Szerokiej, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców MICHAŁÓW, Związek Stowarzyszeń Praskich).

Obecnie w skład wchodzi 42 organizacje, które złożyły dobrowolną deklarację członkowską. Zakres działań komisji, jej kompetencje oraz zasady współpracy z Urzędem zapisane są w przyjmowanym co roku przez Radę m. st. Warszawy dokumencie: Program współpracy m. st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DKDS co powołuje Prezydium na dwuletnią kadencję, na 2018-2019 rok w jego skład wchodzą:

 • Przewodniczący - Krzysztof Michalski (Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców Michałów)
 • Katarzyna Adamska-Dutkiewicz - członek Prezydium, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Dariusz Grajda - członek Prezydium, Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica"
 • Emilia Grabowska - członek Prezydium, Stowarzyszenie Q Zmianom
 • Ella Laskowska - członek Prezydium, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Przedstawicielem Urzędu Dzielnicy wchodzącym w skład DKDS jest:

Lista organizacji pozarządowych wchodzących w skład DKDS:

 • Serduszko dla Dzieci
 • Karan
 • Towarzystwo Przyjaciół Pragi
 • Stowarzyszenie dla Rodzin
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (WOT)
 • Stowarzyszenie Q Zmianom
 • Mierz Wysoko
 • Związek Stowarzyszeń Praskich
 • UKS Błyskawica
 • PSM Michałów
 • Fundacja Zmiana
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Protokoły z odbytych posiedzeń i inne dokumenty mogą Państwo znaleźć na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/dzielnicowa-komisja-dialogu-spolecznego-w-dzielnicy-praga-polnoc

Gorąco zapraszamy także inne organizacje, które działają na terenie dzielnicy do przybycia na posiedzenia DKDS i wspierania lokalnych organizacji w podjętych działaniach na rzecz Pragi!

Informacje o najbliższych posiedzeniach są umieszczane na stronie głównej Urzędu Dzielnicy oraz na stronie organizacji pozarządowych m.st. Warszawy: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/dzielnicowa-komisja-dialogu-spolecznego-w-dzielnicy-praga-polnoc