Kwalifikacja

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent miasta. Jest to przedsięwzięcie realizowane corocznie, służące ocenie stanu zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej oraz wydaniu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

W 2019 roku kwalifikacja wojskowa odbywa się na obszarze m.st. Warszawy
w okresie od 6 lutego do 25 kwietnia(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 1982, oraz zarządzeniem nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2016 r.ustalającym wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej) i prowadzona jest przez 5 powiatowych komisji lekarskich:

  1. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 dla dzielnic: Bielany, Bemowo i Wola, z siedzibą w dzielnicy Bielany, ul. Pabla Nerudy 1, klub osiedlowy SB-M „Chomiczówka;
  2. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy, Śródmieście, Żoliborz z siedzibą w dzielnicy Ochota, ul. Tarczyńska 19/21;
  3. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów, z siedzibą w dzielnicy Mokotów, ul. Mahatmy Gandhiego 13, XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego;
  4. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 dla dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła, z siedzibą  w dzielnicy Praga Południe, ul. Mińska 1/5, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5;
  5. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 5 dla dzielnic: Białołęka, Praga Północ i Targówek, z siedzibą w dzielnicy Białołęka, ul. Nagodziców 3, Klub Osiedlowy „ARKONA”.

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania. Informacja o miejscu i terminie prowadzenia kwalifikacji na danym terenie zawarta jest również w obwieszczeniach wojewody mazowieckiego. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W roku bieżącym kwalifikacji wojskowej podlegali mężczyźni urodzeni w 2000 r. Obowiązek ten dotyczył także mężczyzn urodzonych w latach 1995-99, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, ochotników oraz kobiet urodzonych w latach 1995-2000, które nabyły kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. 

Otrzymanie orzeczenia z kategorią zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D” powoduje – po uprawomocnieniu (co następuje po upływie 14 dni od dnia wydania orzeczenia) – przeniesienie z urzędu do rezerwy. Oznacza to także uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kategoria zdrowia „E” zwalnia z powinności wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Natomiast kategoria „B” oznacza czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej i pozwala
na ponowną ocenę stanu zdrowia, po upływie okresu wskazanego przez komisję. Dodatkowych informacji, w tym dotyczących rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej, udzielają wojskowe komendy uzupełnień.

Art. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony stanowi, że osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoby nim objęte kończą dwadzieścia cztery lata.