Flora i fauna

Bogactwo i różnorodność flory i fauny występującej wzdłuż praskiego brzegu Wisły stanowi niewątpliwy walor przyrodniczy wyróżniający miasto spośród innych stolic europejskich. Mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy dostrzegają owe bezcenne wartości, które mają wpływ na życie codzienne, sposób rekreacji koncentrujący się w enklawach zieleni utworzonych na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych.

Tereny zielone Pragi Północ o wyjątkowych walorach krajobrazowych to parki, skwery oraz dorzecze Wisły, zajmujące łącznie ok. 40 ha.

Specjalną wartość przyrodniczą i rekreacyjną mają:

 • Miejski Ogród Zoologiczny
 • Park Praski
 • Nadwiślański pas zieleni wchodzący w skład Warszawskiego
 • Obszaru Chronionego Krajobrazu wraz ze starorzeczem Wisły
 • Park na Szmulowiźnie przy ul. Kawęczyńskiej i Boruty

Warunki przyrodnicze na terenie prawobrzeżnej Warszawy stworzyły niszę ekologiczną dla ptaków. Znajdziemy tu całą rodzinę krukowatych - sroki, gawrony, wrony, sójki oraz przedstawicieli innych grup systematycznych: mewy, sikory modre, sikory bogatki, wróble, dzięcioły, pliszki, pleszki, sowy, rudziki, kosy, szpaki, kwiczoły, a także czaple i zimorodki. W Porcie Praskim pojawia się nawet bóbr.

Drzewostan

Drzewostan Pragi Północ stanowią głównie:

 • klony srebrzyste - Acer saccharinum
 • platany - Platanus acerifolia
 • topole - Populus sp.
 • jarząby - Sorbus sp.
 • robinie akacjowe - Robinia pseudoacacia
 • dęby - Quercus sp.
 • kasztanowce - Aesculus sp.
 • wiązy - Ulmus sp.

Znaczna ich część została posadzona przez naszych przodków. Dęby rosnące wokół Cerkwi i ul. Targowej liczą ponad 150 lat. Spacerując po Pradze warto zatrzymać się przy topolach rosnących wzdłuż ulicy Namysłowskiej, przyjrzeć się platanom rosnącym w Parku Praskim i dębom przy ul. Targowej, których wiek oblicza się na 150-200 lat.

Ich skupiska znajdują się na terenach: Parku Praskiego, obszarze nadwiślańskim, Parku Szmulowizny przy ul. Kawęczyńskiej i ul. Boruty, skwerze im. ppłk A. Żurowskiego przy ul. 11 Listopada oraz na terenie ogródków działkowych.

Drzewostan rosnący:

 1. W liniach rozgraniczających trasy komunikacyjne
  • Ul. Jagiellońska (strona zachodnia) przy skrzyżowaniu z ul. Golędzinowską
   dąb szypułkowy - Quercus robur obwód pnia ok. 333 cm
   pas starodrzewu nasadzonego dwurzędowo. W składzie gatunkowym występuje: dąb szypułkowy - Quercus robur - dwa okazy o obwodach pni: 279 cm, 260 cm; jesion wyniosły - Fraxinus excelsior - pięć okazów o obwodach pni: 252 cm, 230 cm, 247 cm, 166 cm, 152 cm
  • Ul. Targowa - szpalerowe nasadzenia w ulicy (pas środkowy) dębów szypułkowych - Quercus robur
  • Ul. Targowa na wysokości nieruchomości nr 83 - cztery okazy dębu szypułkowego - Quercus robur o obwodach pni: 268 cm, 362 cm, 186 cm, 261 cm
  • Ul. Namysłowska róg ul. Szymanowskiego (strona zachodnia) - okaz topoli czarnej - Populus nigra o obwodzie pnia ok. 300 cm
   Obsadzenie ul. Szymanowskiego drzewami z gatunku topola czarna - Populus nigra
  • Ul. Środkowa - okaz topoli czarnej - Populus nigra
  • Pl. Hallera - dwa okazy jodły kalifornijskiej - Abies concolor, modrzew sp.- Larix sp.
 2. Na terenach osiedlowych i obszarach placówek oświatowych
  • Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - okaz topoli czarnej - Populus nigra o obwodzie pnia ok. 480 cm
  • Ul. Namysłowska - teren dawnego więzienia praskiego - okaz drzewa o wartości historycznej z gatunku topola czarna - Populus nigra o obwodzie pnia 325 cm
  • Na terenie nieruchomości przy ul. Burdzińskiego 5 - okaz topoli czarnej - Populus nigra o obwodzie pnia ok. 400 cm
  • Ul. Ząbkowska - okaz dębu szypułkowego - Quercus robur na terenie nieruchomości nr 23/25 - o obwodzie pnia 226 cm
  • Ul. Jagiellońska 61 - Zespół Szkół Nr 40 - okaz topoli czarnej - Populus nigra o obwodzie pnia ok. 550 cm
  • Ul. Jagiellońska - teren MPWiK - okaz topoli czarnej - Populus nigra o obwodzie pnia ok. 400 cm
  • Ul. S. Okrzei - pomnik Kościuszkowca - dwa okazy dębu szypułkowego - Quercus robur o obwodach pni: 195 cm, 209 cm
  • Okazy drzew z gatunku jesion wyniosły - Fraxinus excelsior na terenach nieruchomości: Kawęczyńska 65, ul. Burdzińskiego / ul. Darwina 8
  • Cenne okazy pojedynczych drzew z rodzaju: dąb, topola, rosną w obsadzeniu ulic lub na terenach osiedlowych.