Deklaracja dostępności Serwis internetowy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwis internetowy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
- Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
- Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
- Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
- Na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
- Na niektórych podstronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
- Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
- Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
- Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
- Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.
- Nie funkcjonują skróty klawiaturowe.

Wyłączenia

- Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
- Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Serwis Urzędu będzie w tej wersji działał do połowy 2021 r. Nowa wersja serwisu będzie zawierała wszystkie niezbędne skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

1. Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się u zbiegu ulic ks. I. Kłopotowskiego i J. Sierakowskiego.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca
się sprawdzić aktualne informacje
na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
• Pieszo – dojścia piesze są od ulic ks. I. Kłopotowskiego lub J. Sierakowskiego.
Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do
budynku występują pojedyncze przeszkody np. maszt flagowy, stacja naprawy
rowerów, słup informacyjny. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci i kwietniki
występują poza trasą wejścia.
• Metrem – najbliższa stacja metra Metro-Dworzec Wieleński znajduje się w
odległości ok. 500 m. Stacja metra jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.
• Autobusem – najbliższe przystanki autobusowe: Sierakowskiego 01 (kierunek
Jagiellońska: 162), Sierakowskiego 01 (kierunek Wybrzeże Szczecińskie: 162), Park
Praski 01 (kierunek most Śląsko-Dąbrowski: 160, 190), Park Praski 02 (kierunek
Dw. Wileński: 100, 160, 190). Wszystkie przystanki autobusowe znajdują się w
odległości nie większej niż 450 m.
•Tramwajem – najbliższe przystanki autobusowe: Park Praski 01 (kierunek most
Śląsko-Dąbrowski:
4, 13, 20, 23, 26, 28), Park Praski 02 (kierunek Dw. Wileński: 4, 13, 20, 23, 26).
Wszystkie przystanki autobusowe znajdują się w odległości nie większej niż 450 m.
• Samochodem – najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z
niepełnosprawnością znajdują się na parkingu od ulicy ks. I. Kłopotowskiego.
• Taksówką – w bliskiej okolicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ znajduje się postój
TAXI zlokalizowany na ul. J. Sierakowskiego obok pl. Weteranów 1863 roku (na
wysokości Szpitala Praskiego i katedry św. Floriana).
2. Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne wejście znajduje się na ścianie szczytowej budynku od strony ul. ks. I.
Kłopotowskiego, nie jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Do
wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku.
Wejście wyposażone w automatyczne drzwi obrotowe oraz drzwi rozwierne
otwierane automatycznie za pomocą przycisku dostępne dla osób poruszających
się na wózku (szerokość przejścia powyżej 100 cm, brak progów). Dodatkowe
wejście do Urzędu znajduje się na ścianie bocznej budynku od strony ul.
Floriańskiej, nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku (dojście
jest za pośrednictwem schodów). Brak oznaczeń krawędzi stopni. Na elewacji
znajduje się tablica Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny bez
oznakowania dotykowego na posadzce. Punkty obsługi bezpośredniej z
możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne, dostęp do tłumacza języka
migowego on-line, brak pętli indukcyjnej. Schody w holu głównym zlokalizowane
są centralnie na wprost wejścia głównego.
3. Komunikacja wewnętrzna
• Korytarze – korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2
osób. Korytarze są wydzielone drzwiami z samozamykaczem, wyposażone w
kontrolę dostępu. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do
pomieszczeń nie są wyposażone w kontrolę dostępu.
W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. W części zachodniej budynku
oznaczenia korytarzy znajdują się w holach windowych, w części wschodniej – na
ścianach korytarzy naprzeciwko przeszklonych drzwi do klatki schodowej.
• Schody – budynek posiada dwie klatki schodowe ewakuacyjne (po jednej w
części wschodniej
i zachodniej budynku), które nie są wyposażone w kontrole dostępu oraz jedną
wyposażoną
w kontrolę dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych
oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne profilowane
poręcze.
• Windy – dwie windy przestronne są dostępne bezpośrednio. Oznakowanie
brajlem przycisków wyboru piętra, brak komunikatów dźwiękowych.
4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują
się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób
oczekujących.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Dostęp do tłumacza języka migowego on-line.
7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w
języku migowym) Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w
języku migowym lub angielskim na stronie.
8. Pomieszczenia sanitarne
Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze
przy sali obsługi.
W toalecie ograniczona jest przestrzeń manewrowa. Drzwi do toalety nie są
wyposażone w samozamykacz. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa
umieszczona jest po lewej stronie od wejścia na niskiej wysokości i jest
wyposażona w obustronne poręcze.
9. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca dla budynku
Sala konferencyjna jest oznakowana napisem. Brak pętli indukcyjnych w sali
konferencyjnej, ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających
się na wózku.
10. Ewakuacja z budynku
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

- Zmiana wielkości tekstu.
- Zmiana na wersję kontrastową.

Inne informacje i oświadczenia

Serwis internetowy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w tej wersji będzie działał do połowy 2021 r.