Komunikaty

20 maja 2021
Konkurs ofert na dzierżawę części nieruchomości położonej przy Al. Solidarności 55

OGŁOSZENIE

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

ogłasza pisemny konkurs ofert na dzierżawę części nieruchomości o pow. 138 m² położonej przy Al. Solidarności 55 w Warszawie uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA3M/00330864/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 61 z obrębu 4-15-04, objętej wykazem nr 6/2021, na okres 3 lat z przeznaczeniem pod działalność usługowo-handlową wraz z terenem do obsługi (94 m² gruntu zabudowanego budynkiem handlowo usługowym i 44 m² gruntu niezabudowanego – do obsługi, w tym 30 m² werandy i 14m² terenu towarzyszącego prowadzonej działalności)

I ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY.

Warunki konkursu oraz szczegółowy opis nieruchomości zawarte są w „Regulaminie Pisemnego Konkursu Ofert na dzierżawę gruntu na okres 3 lat nieruchomości w Al. Solidarności 55”. Regulamin można otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ lub stronie internetowej https://bip.warszawa.pl (uchwała Zarządu Dzielnicy Praga-Północ nr 4893/2021 z 14.05.2021 r. wraz załącznikami).

Oferty na dzierżawę gruntu należy złożyć w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15 w Wydziale Obsługi Mieszkańców do dnia 28.05.2021 r. do godz. 16.00.

Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Za ważną uznaje się ofertę złożoną na ww. formularzu wraz z załącznikami, określonymi w Regulaminie.

Wywoławcze stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego wynoszą: 27,66 zł netto za 1m² gruntu pod pawilonem handlowo-usługowym o pow. 94 m², 19,14 zł netto za 1m² gruntu niezabudowanego o pow. 30 m² (weranda) i 4,22 zł netto za 1m² terenu towarzyszącego o pow. 14 m². Czynsz będzie powiększony o należny podatek VAT.

Wadium wynosi 4000 zł. Wadium należy wnieść przelewem na depozytowy rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 65 1030 1508 0000 0005 5002 6147do 28.05.2021 r.

Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia z dopiskiem:

„OFERTA – DZIERŻAWA GRUNTU STANOWIĄCEGO CZ. DZIAŁKI EWID. NR 61 W OBRĘBIE 4-15-04”

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Praga-Północ tel.: (22) 443 80 96, 443 80 93