Wybory Prezydenckie 2020

 

Wybory Prezydenckie odbędą się 28 czerwca 2020 r. między godziną 7:00 a 21:00 i mogą wziąć w nich udział wszystkie osoby, które:

• w dniu wyborów mają ukończone 18 lat,
• są wpisane do rejestru wyborców,
• nie zostały pozbawione praw wyborczych orzeczeniem sądu,
• nie są ubezwłasnowolnione.

Osoby, które są zameldowane na pobyt stały - z urzędu są ujęte w rejestrze wyborców.

Jeżeli:
• wymeldowałeś się z miejsca stałego pobytu,
• zgłosiłeś wyjazd za granicę z zamiarem stałego pobytu,
• stale mieszkasz na obszarze dzielnicy bez zameldowania na pobyt stały,
• nigdzie nie mieszkasz, ale przebywasz stale na obszarze danej dzielnicy będziesz mógł głosować jeżeli złożysz pisemny wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Wniosek składasz w urzędzie dzielnicy, na terenie której mieszkasz lub przebywasz.

 

Głosowanie bez meldunku

Osoby stale przebywające na terenie gminy/dzielnicy bez zameldowania na pobyt stały, osoby nigdzie nie zamieszkałe oraz osoby zamieszkałe na terenie gminy/dzielnicy pod innym adresem niż adres zameldowania wpisywane są do rejestru, jeżeli złożą pisemny wniosek w urzędzie gminy/dzielnicy, w której przebywają. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

Osoby, które chciałyby dopisać się do rejestru wyborców mają czas do 23 czerwca. Jeżeli planujecie wizytę w urzędzie - warto wcześniej wydrukować i wypełnić odpowiedni formularz. 

Głosowanie w innym miejscu

Możesz również złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miejscu, w którym będziesz przebywał w dniu wyborów. Wniosek taki złożysz w urzędzie dzielnicy lub gminy, na terenie której chcesz być dopisany do spisu wyborców. Dopisanie do spisu wyborców będzie dotyczyło możliwości głosowania w danym miejscu tylko w konkretnych wyborach, w tym przypadku wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W każdych innych wyborach właściwą komisją wyborczą będzie ta, w której dotychczas głosowaliśmy. 

Gdzie głosować?

Nie wiesz, gdzie głosować? Znajdź swój lokal wyborczy, czyli siedzibę obwodowej komisji wyborczej dzięki wyszukiwarce: www.wybory.um.warszawa.pl

Głosowanie korespondencyjne

W wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli zgłosisz taki zamiar do dnia 16 czerwca 2020 r. w Urzędzie Dzielnicy na terenie, której mieszkasz. Jeżeli zdecydujesz się głosować korespondencyjnie, to w przypadku II tury wyborów również będziesz głosować w ten sam sposób.
Jeżeli w dniu 28 czerwca 2020 r. zagłosujesz w lokalu wyborczym, a zostanie ogłoszona II tura głosowania będziesz mógł zagłosować korespondencyjnie jeżeli złożysz taki wniosek do dnia 29 czerwca 2020 r.

Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

1. Ustnie – osobiście w urzędzie dzielnicy. Ważne! Sprawy związane z wyborami załatwisz bez wcześniejszego umawiania
2. Pisemnie – wypełniając formularz
3. W formie elektronicznej - wypełniając formularz oraz wysyłając go za pośrednictwem platformy ePUAP

Jak otrzymasz pakiet wyborczy?

W swoim zgłoszeniu możesz wskazać adres dostarczenia pakietu lub napisać, że odbierzesz go osobiście w Urzędzie Dzielnicy.
Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do skrzynki pocztowej przez pracowników Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika Urzędu Dzielnicy.

Jak odesłać pakiet?

Zaklejoną ,,Kopertę na kartę do głosowania” należy włożyć do koperty zwrotnej z adresem obwodowej komisji wyborczej, a następnie:
- wrzucić do skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się na terenie Twojej dzielnicy
- zanieść osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć do Urzędu Dzielnicy (w godzinach pracy urzędu).
-  lub w dniu wyborów dostarczyć do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. 

Głosowanie korespondencyjne – kwarantanna 

Jeżeli w dniu głosowania będziesz podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w domu możesz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Jeżeli zostaniesz objęty obowiązkową kwarantanną po 23 czerwca 2020 r. wówczas możesz złożyć taki wniosek najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. Złożony wniosek będzie dotyczyć również ewentualnej II tury głosowania.

Ważne!

W związku z koniecznością obsługi zwiększonej liczby mieszkańców, którzy będą chcieli skorzystać m. in. z możliwości dopisania do spisu wyborców, pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania czy możliwości zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego podjęta została decyzja o następującym sposobie obsługi klientów:

  1. Załatwianie spraw wyborczych będzie realizowane bez konieczności wcześniejszego umówienia się,
  2. W dniach 15-23 czerwca urząd będzie obsługiwał mieszkańców w sprawach wyborczych w godzinach 8 – 18,
  3. W sobotę 20 czerwca urząd będzie obsługiwał mieszkańców w sprawach wyborczych w godzinach 9 – 14.

TRANSPORT dla osób z niepełnosprawnością w dniu wyborów:

Przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu odbywać się będzie drogą telefoniczną pod numerami telefonu: (22) 298-59-00 i 720-915-300 oraz drogą elektroniczną pod adresem bus@specjaltrans.pldo dnia 27 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. oraz w przypadku ewentualnej II tury od dnia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o konieczności przeprowadzenia II tury do dnia 11 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

Dla osób, które mają problem z poruszaniem się i nie wymagają specjalistycznego transportu, np. osób starszych w niedzielę 28 czerwca br. mogą  zgłosić się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy w sprawie transportu do punktów wyborczych.

Zgłoszenia będą przyjmowane pod specjalnie uruchomionym nr tel. 22 598 69 29, w godzinach 7-19. Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole straży miejskiej.

Więcej informacji: www.wybory.um.warszawa.pl/